Missie en visie

Missie

Care to Coach ondersteunt en coacht mensen op een professionele wijze op het gebied van hun psychosociale- en psychiatrische aandoeningen in combinatie met financiële problemen.

De begeleiding en ondersteuning van Care to Coach kenmerkt zich door cliëntcontact aan huis, betrokkenheid staat centraal. Care to Coach heeft een signalerende functie op het gebied van mogelijke psychosociale problemen. Care to Coach werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens een kans verdient om zijn zaken op orde te krijgen.

Visie

Kwetsbare groepen in de samenleving zoals mensen met psychosociale- en psychiatrische problemen kunnen zeer goed worden voorzien van richtinggevende adviezen en handvatten. Op deze wijze kan gedragsverandering worden ingezet als instrument met toekomstperspectief.

Dit vraagt om een sociale en menselijke manier van benaderen en begeleiden van cliënten. Met deze benaderingswijze wil Care to Coach bewerkstelligen dat cliënten niet of minder snel terugvallen in oud gedrag. Schulden problematiek staat niet op zichzelf, Care to Coach heeft als ambitie een verbinding te realiseren tussen cliënt, Care to Coach en de hulpverlening in het algemeen. Samenwerken rondom de cliënt is de sleutel tot een stabielere leefsituatie.

Kwaliteitsbeleid

De begeleiding en ondersteuning van Care to Coach is gericht op direct cliëntcontact aan huis.
Care to Coach is een relatief kleine organisatie wat met zich meebrengt dat de lijnen kort zijn en hulpverlening op korte termijn ingezet kan worden. Door te streven naar cliëntcontact binnen de leefomgeving van de cliënt en de sociale leefomgeving te betrekken bij de ondersteuning en begeleiding ontstaat er een grote betrokkenheid, zowel van Care to Coach als van de cliënt en zijn omgeving.

Wanneer dit noodzakelijk is, is bemoeizorg een middel wat Care to Coach inzet om te komen tot het gewenste doel. Wanneer Care to Coach overgaat tot bemoeizorg zal dat te allen tijde met zorg en respect voor de cliënt worden ingezet.

Care to Coach acht het van belang een goede kwalitatieve ondersteuning en begeleiding te bieden. Wij trachten deze kwaliteit te bewaken door gebruik te maken van een gedragscode, klachtenregistratie en een privacyreglement.
Daarnaast maken wij gebruik van een evaluatiesysteem. Na de beëindiging van de begeleiding en ondersteuning bieden wij cliënten de mogelijkheid om een evaluatieformulier in te vullen. Aan de hand van deze evaluaties en de verkregen feedback kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening eventueel bijstellen.

Gedragscode

De gedragscode is een middel om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. De gedragscode is ontwikkeld voor de medewerkers van Care to Coach en is bedoeld om de professionaliteit van de medewerkers onder woorden te brengen en als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van de medewerker.

Lees hier de gedragscode van Care to Coach (pdf)

Klachtenregeling

Met de klachtenregeling willen we onze cliënten de gelegenheid geven mee te denken en een stem te geven ten behoeve van ons handelen ten einde een gedegen kwaliteitsbewaking te kunnen waarborgen. Het doel van deze klachtenregeling is gericht op het behandelen van de ingediende klachten en te leren van deze klachten. De behandeling zal op een dusdanige wijze worden uitgevoerd dat de relatie tussen Care to Coach en haar cliënten niet tot schade zal leiden. Tevens moet het leiden tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Care to Coach.

Lees hier de klachtenregeling van Care to Coach (pdf)

Privacyreglement

Binnen Care to Coach werken we met mensen en hun persoonlijke gegevens. Om hier zo discreet mogelijk mee om te gaan zijn we bij het gebruiken van de gegevens verantwoordelijk voor het voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten ons bedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig het Privacy Statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.